دست‌های سیمانی

عناوین مطالب وبلاگ دست‌های سیمانی

یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
I remember it well, the first time that i saw your head around the door :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
I was a lover of time once he was mine :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
.I prefer not to be mistreated to see a real Christmas tree :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
Here's to the man with his face in the mud :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
On an ordinary day, In an ordinary way :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
And all that I write is a grey grey tune :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
بیست و دوم خرداد :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
Nobody said it was easy :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
امروز! :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
تنها موندن ترس نداره،برآورده نشدن توقع هات ترس داره ... * :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠
جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠ :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
how many deaths will it take till he knows that too many people have died :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
تهران ِ بیست و پنج بهمن :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
I have learned the most horrifying nights have an end :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
باشم تا گم نشوم* :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
هدفمندی :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
I wish I was the verb "to trust", and never let you down :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
از شش ماه که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
سرخوشی‌های پنجشنبه عصر :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
Buon Compleanno :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩ :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
ما بیشماریم :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
Damien Rice هم می خواست همین را بگوید :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
که آنچه غایت جهد تو بود کوشیدی ... :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
visto studio/università :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
بر عبث می پایم ... :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٩
ما بیشماریم :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
به چای خوردن تو پیش آدم بعدی :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩
یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
?dove sarai :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩ :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
یک تیر هشتاد و نه! :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
بیست و دوم خرداد :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
!Me voy :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
ما بیشماریم! :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
ما بیشماریم! :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩ :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩
!Anne Frank :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
دوم خرداد هشتاد و هشت! :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
رضا براهنی! :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
ف! :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
!Vivi appassionatamente :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
حافظ! :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩ :: شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩
مادام بوواری - دو :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
Bob Dylan :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
مادام بوواری - یک :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳۸٩
سر اومد زمستون! :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
رضا براهنی! :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
والله که شهر بی تو مرا حبس می شود ... :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
ما امیدواریم! :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
ما بیشماریم! :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
امروز! :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
ف! :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
ما بیشماریم! :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
امروز! :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
امروز! :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
ما بیشماریم! :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸ :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
? Ti Ricordi :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
!una giornata speciale,12 dicembre 2009 :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
سیزده آبان! :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
نامجو! :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
مارتین لوتر کینگ! :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
نامجو! :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
امروز! :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
فخری برزنده! :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
سعدی! :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
روزهای سبز! :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
گابریل گارسیا مارکز! :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸ :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
سعدی! :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
سعدی! :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
امروز! :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
مولانا! :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
هجده تیر! :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
امروز! :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
اول تیر! :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
امروز! :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
گاهی به یاد آن گناه مشترک باش ... :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
یازدهم خرداد! :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
سعدی! :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸
فیلیپ گلوک! :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
امروز! :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
رومن گاری! :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
ف.ن! :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
شهرام ناظری! :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
هاینریش بل! :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
سعدی! :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
امروز! :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
سعدی + شجریان! :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
سعدی!‌ :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
محمدرضا عبدالملکیان! :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
امروز! :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
ف.ن! :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧ :: جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
حسین علیزاده! :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
ف.ن! :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
امروز! :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
روزمرگی!‌ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
28 مهر 84 ... :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
سعدی +‌شجریان! :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
امروز! :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
هایدگر! :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
هاشم میرزایی! :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
ده سال ... نیلوفر ... من ... :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
امشب! :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
جرویس پندلتون! :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧ :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٧
پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
مولانا + شهرام ناظری! :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
امروز! :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
شهرام ناظری! :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
حافظ! :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
جلال آل احمد! :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
شهرام ناظری! :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
کیارستمی! :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
امروز! :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
سعدی + شجریان! :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
نیلوفر! :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
قیصر امین پور! :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
دیروز! :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧
امشب! :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧
یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧
گرچه بیست و نهم اما اسفند! :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
شهرام ناظری! :: شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
امروز!‌ :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
ع.ن! :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
یادگار دوست! :: پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
سعدی! :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
نيلوفر! :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
امروز! :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
خداحافظ تهران ۲!‌ :: چهارشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٦
شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
خداحافظ تهران! :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
شنبه ۸ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
جمعه ٧ دی ۱۳۸٦ :: جمعه ٧ دی ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦
امروز! :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
امروز! :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
سهراب! :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
حافظ! :: دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
امروز! :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
قيصر امين پور! :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
قیصر امین پور!‌ :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦ :: جمعه ٤ آبان ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
امروز! :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٦
جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
امروز! :: شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦
دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦
سهراب! :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
امروز! :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
گروه شمس و سماع گران قونيه! :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
حافظ‌‌+‌شهرام ناظری! :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
حافظ! :: شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
شجريان! :: دوشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٦
سهراب! :: شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦
پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٦
سيمين دانشور! :: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦
یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
پل الوار! :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٥
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٥
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳۸٥
شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٥
دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥
جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥ :: جمعه ٩ تیر ۱۳۸٥
شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳۸٥
جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥ :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤ :: جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤ :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٤
دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
هی بيدار شو! خيلی وقته خوابيدی... :: جمعه ٧ بهمن ۱۳۸٤
پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
چه اشتباه بزرگی و چه تجربه ی پرباری... :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
بی عنوان! :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٤
من از برای مصلحت در حبس دنيا مانده ام. :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نياز داريم. :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
تقديم به خودم،برای تشکر! :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٤
باغ آينه (بامداد) :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٤
امروز! :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
من فقط با خودم مسابقه می دهم... :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
«پنجره» از زنده ياد «فروغ فرخزاد» :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٤
یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۸٤[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]