دست‌های سیمانی

 

گم شده ام ...گم شده ام در تاريکی زمين،در تاريکی حماقت هايم. بيزارم از آن رهايی که تو می بينی و من نيستم. ......


شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]