دست‌های سیمانی

امروز!

نوزده ساله شدم.


یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]