دست‌های سیمانی

 

همانند کوه
بايد از تو فاصله گرفت
تا عظمتت را دريافت.


دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]