دست‌های سیمانی

 

شخص ناشناسی سر بند بحثی خطاب به بنده فرمود:
شوت بي سواد...
نتوانستيم از خودمان دفاع کنيم. ديديم نتيجه ی منطقی گرفته با مقاديری دلخوری بی سواديمان را پذيرفتيم.به همين دليل مدتی از حرکات کوری که به روشن فکری و باسوادی و عقل منتهی می شود کناره می گيریم و ديگر راجع به چيزی اظهار نظر نمی کنیم.

 


جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]