دست‌های سیمانی

 

نشسته ام با ورق ها فال می گيرم از اين فال هايی که ۷ رديف می چينی و بايد تکها را پيدا کنی... نيت کردم آره يا نه؟
دوست دارم جواب کارت ها چیزی به جز «آره»‌ نباشد. اين قدر فال می گيرم تا کارت ها قانع شوند.


چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]