دست‌های سیمانی

 

 

چند دقیقه ای  حرکت دست هایش را با نگاهم تعقیب کردم

سرم را انداختم پایین

حیف!

جرائت نداشتم به چشم های صاحب آن دست ها نگاه کنم.

 


جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]