دست‌های سیمانی

 

راننده ی اتوبوس قزوين-تهران خانم بود.
پشت سرش نشسته بودم و تمام حرکاتش را بررسی می کردم.شايد از ميان تمام اعمالش فقط همان کفش پاشنه بلندی که پوشيده بود زنانه بود. به استواری اش و رفتار های محکمش غبطه خوردم !


سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]