دست‌های سیمانی

 

گوی منی و می دوی در چوگان حکم من
در پی تو همی دوم گرچه که می دوانمت

 -مولانا


پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]