دست‌های سیمانی

 

از سکوتش بيشتر ياد می گيرم تا از حرف های ناقصش. و جواب سلام ندادنش را بيشتر می پسندم تا جواب دادنش را از روی اجبار.


سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]