دست‌های سیمانی

 

نمی دانم چرا دنبال چيزی می دوم که از من فرار می کند؟ و یا چرا چيزی به دنبالم می دود که از او فرار می کنم؟


پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]