دست‌های سیمانی

 

الموت

پيچ و خم های جاده ی الموت را با کريستين بوبن پيمودم. خوب که فکر می کنم می بينم کريستين «ژه» را برای روياهای من نوشته......

الموت


سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]