دست‌های سیمانی

 

«انديشه هايی که به متن می دهيم همچون ردپای رهگذر است روی شن،راست است که ما با ديدن اين ردپا پی می بريم که کسی از اينجا گذشته است ولی او در راه چه ديده است را بايد از چشمان خودمان کمک بگيريم.»
-شوپنهاور


دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]