دست‌های سیمانی

 

تو برايم ديگر تو نيستی.تبديل شده ای به او، به سوم شخص ،به ضمير غايب....زمانی که تو بخواهی دوباره تو شوی من ديگر من نيستم.آقا ما شده ايم «بخت باز کن»‌ چيزی در مايه های در بازکن. تا دست روی کسی می گذاريم متاهل می شود لذا اگر مذکری وجود دارد که می خواهد هرچه زودتر متاهل شود به بنده اطلاع دهد.در اسرع وقت بختش باز می شود.هزينه ها متعاقبا اعلام می شود!


دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]