دست‌های سیمانی

 
تو در میان جان؟ نه خیر مزاح می‌فرمایند،در تک تک سلول‌های مغزم جایی که باید تا شانزده روز دیگر پر از احتمال و الگوریتم‌های متفاوت شده باشد هستی و جا را تنگ کرده‌ایی. بفرمایید بیرون،لطفن.

 

شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]