دست‌های سیمانی

 

‌گذاشته‌ام نی‌نوا مرا از هم بدراند،خردم کند. در دلم هیچ چیزی احساس نمی‌کنم،نه دلتنگی برای کسی،نه هوس گرمای تن کسی،نه آرامش بعد از امتحان،هیچ‌چیز. دقیقن هیچ. همین را می‌خواهم که تنها باشم و نی‌نوا مرا از هم بشکافد. 

 پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۱
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]