دست‌های سیمانی

 

هبچ می دانی چرا ،چون موج،
در گریز از خویشتن، پیوسته می کاهم؟
-زان که بر این پرده ی تاریک،
این خاموشی نزدیک
آنچه می خواهم نمی بینم
و آنچه می بینم نمی خواهم.
-شفیعی کدکنی.


چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]