دست‌های سیمانی

 

حتی دو گیلاس شراب هم من را به تو نرساند.مگر بیشتر از یک توهم فاصله داریم؟ شاید یک اقیانوس شراب لازم باشد...


جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]