دست‌های سیمانی

 

دوست عزیزی می گفت:‌ «آدم ها در عرض زمان خودشان را نشان می دهند نه در طول زمان.» نمی دانم جایی خوانده یا از تفکرات خودش است،هرچه است جمله اش بُعدی دارد که خوب که فکر می کنی می فهمی.
تو هم در عرض زمان خودت را نشان دادی.اگر هنوز هم دلم برایت تنگ می شود به خاطر طول زمان است اما در عرض زمان خوشحالم که دو خط موازی شده ایم.


چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]