دست‌های سیمانی

 

داشتم نگاه می کردم ديدم کسی از طريق جست و جوی «قمر در عقرب» در گوگل به اين جا آمده فلذا رتيل، مار، مارمولک، عنکبوت،سوسک! حالا اگر اين روش جواب داد مقادير متنابهی از پستانداران،نرم تنان،پرندگان را نيز نام خواهم برد!!!


جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]