دست‌های سیمانی

 

از ماهیت اصلی روح چیزی نمی دانم،اما این را می دانم که روح از کدام بخش بدن تا مرز انهدام سقوط می کند:از نقطه ی سیاه رنگ و ریزی در مردمک چشم...بدتر از آن زمانی بود که در چشمان زن فروشنده، هنگامی که پدر بسته ی اسکناسی را از جیبش بیرون آورد،برقی از خنده و رضایت ظاهر شد.
نگاه انسان ها از نگاه گرگ ها نیز ناپایدارتر است و آن چه در نگاه انسان ها دیده می شود،به مراتب وحشتناک تر از نگاه گرگ هاست.
- دیوانه وار ،کریستین بوبن


چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]