دست‌های سیمانی

 

حرف هايش را بدون اين که گوش بدهم می شنيدم و داشتم فکر می کردم که چرا همه به زور هم که شده می خواهند اثبات کنند که درست می گويند؟ شايد فقط به خاطر اين که باور کنند هستند...


چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]