دست‌های سیمانی

 

عازم قزوینم.می روم به کارزار رياضيات! دو هفته ای از تکنولوژی فاصله می گيرم و سرکله می زنم با انتگرال ها،گراف ها،صفر و يک ها،الگوريتم ها،شبکه ها و اراجيفی از اين دست.و بعد هم خلاص!


شنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٥
پیام شما ()

[ خانه| آرشیو| آدرس فید ]