راننده ی اتوبوس قزوين-تهران خانم بود.
پشت سرش نشسته بودم و تمام حرکاتش را بررسی می کردم.شايد از ميان تمام اعمالش فقط همان کفش پاشنه بلندی که پوشيده بود زنانه بود. به استواری اش و رفتار های محکمش غبطه خوردم !

/ 2 نظر / 4 بازدید
گلشيد

اينقدر مردای شل و بی ارده و بی ثبات ديدم که........

گلشيد

شايد اون خانومه اگه شغل ديگه ای هم داشت همونقدر استوار و محکم بود.....