نشسته ام با ورق ها فال می گيرم از اين فال هايی که ۷ رديف می چينی و بايد تکها را پيدا کنی... نيت کردم آره يا نه؟
دوست دارم جواب کارت ها چیزی به جز «آره»‌ نباشد. اين قدر فال می گيرم تا کارت ها قانع شوند.

/ 0 نظر / 4 بازدید