الموت

پيچ و خم های جاده ی الموت را با کريستين بوبن پيمودم. خوب که فکر می کنم می بينم کريستين «ژه» را برای روياهای من نوشته......

الموت

/ 0 نظر / 4 بازدید