و باتوم ها! همين باتوم ها به تنهايی خيلی از چيزها را ثابت مي کنند....

زنی نبود که به خاطر هوو يا شوهر معتاد يا حضانت بچه ها و..... برود.رفت چون نمی خواست دختری که در شکمش بود مثل من و تو و هزاران زن ديگر مثل ما باشد. نمی خواست دخترش  زندگی تحمیل شده و تکراری همه یمان را یک بار دیگر زندگی کند. احمق نبود که رفت و هنوز هم برنگشته....ما احمقيم که حتی برای خودمان هم ارزشی قائل نيستيم...
 دیدی دوشنبه تجمع برای لغو قوانين زن ستيز به کجا ختم شد؟ پس چرا ساکتی؟

/ 0 نظر / 11 بازدید