«انديشه هايی که به متن می دهيم همچون ردپای رهگذر است روی شن،راست است که ما با ديدن اين ردپا پی می بريم که کسی از اينجا گذشته است ولی او در راه چه ديده است را بايد از چشمان خودمان کمک بگيريم.»
-شوپنهاور

/ 2 نظر / 5 بازدید
Amin.GR

رها جان هستم شايد بعد از گذر از شن در دريا غرق شده باشه شايد جايی رو ديده که ما تنها يک بار مي تونيم ببنيم شاید ....