داشتم نگاه می کردم ديدم کسی از طريق جست و جوی «قمر در عقرب» در گوگل به اين جا آمده فلذا رتيل، مار، مارمولک، عنکبوت،سوسک! حالا اگر اين روش جواب داد مقادير متنابهی از پستانداران،نرم تنان،پرندگان را نيز نام خواهم برد!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
گلشيد

از کجا می فهمی کيا از کجا ميان؟؟ منم می خوام.

گلشيد

من يه تبريک بدهکارم.تازه چهارشنبه ديدم. تو هم يه شيرينی حسابی بدهکاری