چقدر بايد پرداخت
چقدربايد
برای رشد اين مکعب سيمانی پرداخت؟

ما هر چه را که بايد از دست داده باشيم
از دست داده ايم
ما بی چراغ به راه افتاديم....

/ 1 نظر / 4 بازدید
گلشيد

ما هر چه را که بايد از دست داده باشيم از دست داده ايم...............................