گم شده ام ...گم شده ام در تاريکی زمين،در تاريکی حماقت هايم. بيزارم از آن رهايی که تو می بينی و من نيستم. ......

/ 5 نظر / 4 بازدید
مرضيه

two roade diverged in a yellow wood,and sorry ,I can not be one traveller and travel both.......(Robrt Frost

گلشيد

خود خود خودتم که ببينه...خود خود خودتم که باشی...چيزی تغيير نمی کنه... ------------------ وقتی تو شک شدی از شنیدنش فکر کن من چه حالی داشتم.... ببخش که زنگ نزدم.خواستم....اما نشد.یعنی نتونستم....بيشتر از اون دلم می خواست بيام ببينمت...اما....روزای خوبی نيست...اصلآ روزای خوبی نيست و من از هميشه غير قابل تحمل ترم. ----------------------- فردا تحویل روستاست. نه وقت هست...نه حوصله....نه دل و دماغ کار کردن....... فقط خواستم آنلاین شم اینا رو برات بنویسم. --------------------------------- مواظب خودت باش. خوش بگذره بهت جوجو.

من

به جلو حرکت کردن حتی اشتباه رفتن ما را آماده می کند همچنین حماقت هایمان پله خواهند بود برای یک صعود....اما در زمان و موقعیت ای دیگر . تجربه ها محکم ترین آموخته هایمان اند[ خوب پس عیبی نداره دیگه ...... دفعه ی بعد این جوری نمیشه

گلشيد

آشوب

بيزارم از آنچه تو می بينی و من نيستم ... خيلی خوب بود ... پايدار مانی