«در طی تجربيات زندگی به اين مطلب بر خوردم که چه ورطه ی هولناکی بين من و ديگران وجود دارد و فهميدم که تا ممکن است بايد خاموش شد تا ممکن است بايد افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصميم گرفتم بنويسم فقط برای اين است که خودم را به سايه ام معرفی کنم.»
صادق هدايت

/ 1 نظر / 4 بازدید
رز !!

براي صادق هدايت جوابي ندارم و براي تو هم ، چراكه صادق هدايت را انتخاب كرده اي !!