روزها شتابی برای سپری شدن ندارند،ساعت ها و دقيقه ها و ثانيه ها هم.... آخر وقتی داشتم با خودم حرف مي زدم و روز شماری می کردم ديدم فال گوش ايستاده اند! بی وجدان ها لج کرده اند......

/ 0 نظر / 5 بازدید