این جا به سایت لغت نامه دهخدا هم رحم نمی کنند ...

 می خواهی ما را به نخواندن،ندانستن،نفهمیدن عادت بدهی؟‌ متاسفم ما ملت خ رد ا د ه ش ت اد و ه ش ت یم،اولین ملتی که صدای سکوت ا ع *ت راضش در تمام دنیا پچید... حالا ف ی ل*/. ت ر کن .

/ 0 نظر / 4 بازدید